• Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná  a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému  i emocionálnímu zatížení.
  • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením  lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
  • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění , není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
  • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla  a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu  jsou vyloučeny.
  • Právem lektorky je ukončit účast účastníka , uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
  • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
  • Ůčastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
  • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena , nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.