• Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná  a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému  i emocionálnímu zatížení.
 • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením  lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
 • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
 • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla  a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu  jsou vyloučeny.
 • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
 • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
 • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
 • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.

 

V souvislosti s nařízením vlády a opatřeními k výskytu koronaviru

je účast přihlášeného na pobyt, kurz, seminář, akci nebo masáž podmíněna:

 

 • že subjektivně netrpí obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu, bolesti kloubů apod.
 • že není pozitivně testovaný na COVID 19
 • že nemá nařízenu karanténu ani izolaci okresním hygienikem ani žádným lékařem
 • že si není vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami potencionálně ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým onemocněním COVID-19
 • že nenavštívil/a v posledních 30 dnech žádnou z rizikových oblastí v zahraničí, zasaženou onemocněním COVID-19
 • že nikdo z jeho rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýká, není nemocný, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 19
 • že bude dodržovat veškerá pravidla a opatření na pobytu, kurzu, semináři, akci a masáži
 • že v případě, že bude u něho diagnostikována nákaza COVID-19, bude neprodleně informovat organizátora kurzu, kde byl na pobytu, s uvedením všech podstatných skutečností pro ochranu dalších účastníků i lektorů, organizátorů a personálu zařízení.
 • že Je účastníkovi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností může vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních účastníků, lektorky, organizátorů a personálu zařízení.
 • že si je plně vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

 

Děkujeme za součinnost a pochopení, velmi se těšíme, že se budeme bezpečně setkávat na našich pobytech, kurzech, seminářích a masážích.

 

Aktualizováno ke dni: 7. 7. 2020