Nová „Pravidla nakládání s osobními údaji“

 

INFORMACE O SPRÁVCÍCH

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijaly za Školu zdraví :

1/ Elena Tomilina – ŠKOLA ZDRAVÍ,  IČO 87641119, se sídlem U Milerky 108, Tehovec – Vojkov, PSČ  251 52, dlouhodobým pobytem Dolní 356, Kutná Hora, PSČ 284 01 je registrována u Městského živnostenského úřadu v Kutné Hoře pod č.j. MKH/3500/2010/MAG ode dne 25.2.2011 (dále jen “Elena Tomilina”).

2 / Ing. Leoš Lacina – DISCCOMP,  IČO 42749603, se sídlem a trvale bytem Dolní 356, Kutná Hora , PSČ 284 01, je registrován u Městského živnostenského úřadu v Kutné Hoře pod č.j. MĚZU/1865/02 a MĚŽU/1865/02, ev.č. 320501-10992-00 a 320501-10885-00  (dále jen “Leoš Lacina”) a

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme tedy, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

KONTAKT

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 603 258 558 nebo na email: skola.zdravi@seznam.cz

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. datum narození nebo ročník a pro účely vystavení faktury nebo příjmového dokladu adresa bydliště a případně číslo účtu.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich používáním. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat a procházet naše webové stránky v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem:

–  Informovat o kurzech, pobytech, seminářích a masážích – zasílání novinek, připomínek. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno s příjmením) potřebujeme k zasílání informací o programech, které sami pořádáme nebo pro zasílání našich programů, které pro nás připravují prověření a zodpovědní, námi vybraní organizátoři, pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami. Jste-li našim klientem, zasíláme vám novinky a připomenutí jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. Na základě písemné nebo emailové žádosti má právo požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze organizátorů kurzů či akcí a provozovatele webových stránek.

Poskytování služeb a plnění smlouvy/z přihlášky.  Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, město a datum narození) nezbytně potřebujeme k potvrzení přihlášení na kurz, vyplnění tabulky pro archivaci konaného kurzu pro lektorku a příslušné účetní operace, pro zasílání informací o cvičení, kurzech nebo seminářích, na které jste se přihlásili, pro ubytování a stravu u pobytových kurzech apod. Účastník kurzu či jiné akce vyplněním a odesláním přihlášky nejen prostřednictvím internetu dává všem výše uvedeným souhlas se  správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje účastníků slouží pro usnadnění přihlašování na kurzy, objednání ubytování a stravy.

Poskytování služeb a plnění smlouvy/z objednávky produktu.  Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, město a datum) nezbytně potřebujeme k potvrzení  objednávky, vyřízení objednávky, pro fakturaci, poštu a  pro archivaci dané objednávky pro příslušné účetní operace, které jste si objednali, apod.

Poskytování Informací případně poradenská činnost. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) potřebujeme  účelem splnění právních povinností.

–  Vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

–  Fotografie a video záznamy z kurzů seminářů a setkání. Na některých našich vybraných kurzech,  seminářích a setkáních, zejména pobytové 5-6 denní kurzy s novými probíranými tématy, pořizujeme foto dokumentaci nebo video záznamy. Pečlivě dodržujeme při fotografování zásady etiky a společenské normy, aby nedošlo ke kompromitování účastníků. Z pořízeného materiálu vybíráme a z výběru pak používáme zlomek v propagačních materiálech, letácích a  připravujeme fotogalerii s chráněným  přístupem jen pro účastníky kurzů, pouze na našich stránkách bez uvedení jmén účastníků za účelem prezentace a propagace naší Školy zdraví a lektorky Eleny Tomiliny. Zpracování pro  uvedené  účely  odpovídá  zpracování  osobních  údajů  z  důvodu  dodržování  právních povinností stanovených zákonem (např. za účelem prokázání konání a rozsahu dané akce pro daňové účely) a dále z důvodu oprávněných zájmů naší Školy zdraví. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávané po dobu, kdy jsou využitelné pro uvedené účely. Konkrétní doba zpracování uvedených osobních údajů se může případ od případu lišit. Pokud byste na fotografiích nebo videích nechtěli být, dejte nám to vědět vždy před kurzem, my vás budeme vynechávat. Následně z fotogalerie můžeme použitý snímek také na požádání odstranit.

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy/přihlášky na kurz a smlouvy/objednávky produktů  po dobu pěti let po ukončení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané pro nabídkové a připomínkové sdělení kurzů a seminářů jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedený lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ NABÍDKOVÉHO SDĚLENÍ KURZŮ

Nabídkové a připomínkové sdělení kurzů a seminářů můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný u každého nabídkového sdělení. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech (skola.zdravi@seznam.cz).

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře, klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů s pomocí moderních technologií, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž má přístup pouze osoba, která potřebuje s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Mail Active24, Active 24 WEDOS,  Facebook, Google, Mirsa Bohemia s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení. Data zpracováváme výhradně v České Republice.

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli. V tom případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány.

Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

Vysvětlení a odstranění osobních údajů, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

ÚČINNOST NASTÁVÁ

Od 25. 5. 2018.

 

Děkujeme, že jste pravidla přečetli až sem a očekáváme nejen souhlas s těmito pravidly, ale i případnou diskusi.