GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

„Podmínky ochrany osobních údajů – eshop“

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou:

1/ Ing. Leoš Lacina – DISCCOMP,  IČO 42749603, se sídlem a trvale bytem Dolní 356, Kutná Hora , PSČ 284 01, je registrován u Městského živnostenského úřadu v Kutné Hoře pod č.j. MĚZU/1865/02 a MĚŽU/1865/02, ev.č. 320501-10992-00 a 320501-10885-00  (dále jen “správce”) a

2/ Elena Tomilina – ŠKOLA ZDRAVÍ,  IČO 87641119, se sídlem Křesetice 52, Křesetice PSČ  285 47, dlouhodobým pobytem Dolní 356, Kutná Hora, PSČ 284 01 je registrována u Městského živnostenského úřadu v Kutné Hoře pod č.j. MKH/3500/2010/MAG ode dne 25.2.2011 (dále jen “správce”).

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme tedy, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údaj

 1. Kontaktní údaje správce jsou:  adresa: Dolní 356, 284 01 Kutná Hora,  email : skola.zdravi@seznam.cz,   telefon : +420 603 258 558
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaj.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • – plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • – oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • – Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • – vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • – po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • – Příjemci osobních údajů jsou : Ing. Leoš Lacina
 • – podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • – zajišťující služby provozování e-shopu (skolazdravi.eu/rubrika „Produkty“) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • – zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.…
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

IX.

KONTAKT

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 603 258 558 nebo na email: skola.zdravi@seznam.cz

 

X.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

ÚČINNOST NASTÁVÁ

Od 25. 5. 2018.

 

Děkujeme, že jste pravidla přečetli až sem a očekáváme nejen souhlas s těmito pravidly, ale i případnou diskusi.